ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದು home remedies for indigestion in kannada

ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದವು ಹಿಂಗ್ವಾಷ್ಟಕ, ವಿಭೀತಕಿ, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಸೂಚಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದು ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು Read this article in English Ayurvedic Treatment and Home Remedies for Indigestion ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯದ …

ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದು home remedies for indigestion in kannada Read More »